Monday, 2 July 2012

A' Reic Olaidh

油を売る: Abura wo uru: A' reic olaidh

San Iapanais tha "A' reic olaidh" a' ciallachadh "A' bith leisg agus a' dèanamh goileaim". Uair, san 19mh linn agus na bu tràithe, bha ceannaichean-siubhail olaidh a' reic olaidh le ladar a' mheud. Nuair a thigeadh munathan dhaibh gus ola a cheanach, bha iad a' gabhail air gan socail gus ola a leigeil a-steach do chnogan. Agus b' àbhaist dhaibh a bhith a' dèanamh goileaim.

Nam biodh raon-ola agaibh, bhiodh "A' dèanamh gnothaich na olaidh" nas fhèarr dhuibh na "A' reic olaidh."

Ceannaiche-siubhail olaidh

Ceannaiche-siubhail olaidh

No comments:

Post a comment